Julius Købner: Stat og kirke - forbundet eller adskilt?

Julius Købner: Stat og kirke – forbundet eller adskilt?

I nærværende tekst fra Julius Købners hånd, der først nu foreligger i en dansk oversættelse af Bjarne Willer, fortsætter Købner tankerækken fra det vigtige 1848-manifest om den frie urkristendom. Staten og kirken er ikke bare to forskellige dele af det menneskelige samfund eller Guds måde at regere verden på gennem to 'regimenter' , men principielt modsatte. Kirken må være fri af staten ...
Julius Købner: Manifest til det tyske folk om den frie urkristendom (1848)

Julius Købner: Manifest til det tyske folk om den frie urkristendom (1848)

Forord og oversættelse fra tysk af Johannes Aakjær Steenbuch. Tak til Rasmus Vangshardt og Lena Mühlig for kommentarer. Forord Trosfrihed – retten til at danne frie menigheder og til at kæmpe med åndens våben – var et hovedanliggende for den dansk-tyske baptistpioner Julius Købner. Købner havde længe kæmpet baptisternes sag imod statskirkernes tvangsreligion, men efter en række omvæltninger i flere europæiske lande var tiden i 1848 også politisk moden til ...
P. Olsen: Militarisme og Kristentro

P. Olsen: Militarisme og Kristentro

I 1909 blev et lille skrift med titlen Militarisme og Kristentro udgivet i Aalborg. Forfatteren er ifølge titelbladet en ”kristen fredsven”. Mere angives der ikke om forfatteren. Har man været en tur i den danske baptistkirkes arkiver i Tølløse vil man dog vide, at ophavsmanden var den danske baptist P. Olsen, der i en årrække virkede som præst, højskoleforstander og redaktør af baptisternes ugeblad – og så i øvrigt skrev ...
Julius Købner/R. Pengilly: Hvori bestaaer Daaben og Hvem skal døbes? (1839)

Julius Købner/R. Pengilly: Hvori bestaaer Daaben og Hvem skal døbes? (1839)

Et vigtigt skrift for de første baptister i Danmark var Hvori bestaaer Daaben og Hvem skal døbes? Den lille traktat på tyve sider var forfattet af Julius Købner på baggrund af The Sctipture Guide to Baptism, en længere tekst af engelske R. Pengilly. Købners bearbejdelse beskrives i Et kirkesamfund bliver til (1989), på side 71: "Skriftet var en bearbejdelse af R. Pengilly's "Scripture Guide to Baptism". Den sidste titel var ...
P. Olsen: Hvorfor jeg er Baptist (1913)

P. Olsen: Hvorfor jeg er Baptist (1913)

"Vi Baptister staar ret ene. Det gør alle Pionerer. Men det er underligt at se i vore Dage, hvorledes troende Mennesker langsomt nærmer sig -- ikke til os, det vilde jo heller ikke være af nogen Værdi, -- men til Bibelens Vej. Og den Vej fører af sig selv der henad, hvor vi staar. Jeg kunde jo svigte, vi Baptister kunde svigte Bibelens Vej i Spørgsmaalene om Daab og Nadver ...
P. Olsens alm. læreopfattelse 1936

P. Olsen: Danske Baptisters almindelige læreopfattelse 1936

Da stifteren af den første danske baptistmenighed P.C. Mønster blev spurgt om sin trosbekendelse, svarede han, at han ikke kunne give anden trosbekendelse end Ny Testamente i dets helhed. Og så kunne man i øvrigt fortælle sin livshistorie. Baptisters tro kan ikke sådan lige reduceres til en nedskreven trosbekendelse i punktform. Alligevel gav danske baptister sig siden da til at levere vidt forskellige og ofte detaljerede bud på, hvad der ...
doeberne_i_danmark_paa_reformationstiden

F. Bredahl Petersen: Døberne i Danmark paa Reformationstiden (1936)

Da 400-året for reformationen i Danmark i 1936 blev fejret og markeret i det danske kirkelige landskab skrev F. Bredahl Petersen (1905-1990) i den anledning en kort traktat om døberne i Danmark på reformationstiden - eller rettere årene umiddelbart efter. Det er vist et alment anerkendt kirkehistorisk faktum, at der ikke var (ana-)baptister i Danmark under selve reformationen - bortset fra Melchior Hoffman, der tilsluttede sig anabaptisterne efter at være ...
"aandelige Ulykkesfugle": Baptisternes modsvar da pinsevækkelsen kom til Danmark

"aandelige Ulykkesfugle": Baptisternes modsvar da pinsevækkelsen kom til Danmark

Pinsebevægelsens opblomstring i Danmark i begyndelsen af det 20. århundrede skabte en del kontroverser. Mange baptister var kritiske, blandt andet fordi pinsebevægelsen hvervede medlemmer fra baptistmenighederne, ikke mindst på Nørrebro og Bornholm. Man var knap kommet sig over mormonernes hugst i de danske baptistmenigheder, før den var  gal igen. Især den tidligere skuespillerinde, pinseprædikanten Anna Bjørner og hendes mand Sigurd Bjørner (som senere grundlagde Apostolsk Kirke), trak fulde huse ...
den_kristne_daab

P. Olsen: Den kristne Daab (1907)

"[J]eg tror, der er noget om, at vi har undervurderet Daaben; den kirkelige Overvurdering har ført os til det." (s. 19) I denne korte afhandling fra 1907 diskuterer P. Olsen det lutherske dåbssyn (i skikkelse af en række samtidige lutherske teologer) over for baptisternes. P. Olsen afviser ikke overraskende en sakramental dåbsforståelse, men peger dog på, at dåben har en væsentlig funktion som bekendelseshandling. Dåben må derfor ikke undervurderes. I ...
A.P.Foerster_-_Syndens_Fremgang_s.1

A.P. Førster: Syndens Fremgang (1851)

"Dengang vor Frelser talte om at frigjøre Menneskene, bleve Jøderne forargede. Det krænkede deres Stolthed at blive fremstillede som Trælle: dog Trælle vare de; og saaledes er enhver Synder, hvor ubevidst han end er det, indtil Christus faaer ham frigjort. Og jo længere han befinder sig i denne Tilstand, jo mere bliver han besnæret, og jo mindre i Stand til at undflye. Synden er en Hersker, som ikke vil tillade ...
menighedslivet_efter_guds_ord

P. Olsen: Menighedslivet efter Guds Ord (1916)

I dette foredrag, udgivet som traktat i 1916, redegør P. Olsen for sin ekklesiologi. Menighedens selvstyre og frihed er et bærende ideal. Som det er tilfældet for mange andre baptister kan en baptistmenighed for P. Olsen bestemmes som en menighed indrettet efter en nytestamentlig menighedsorden: "Thi sand Kristendom maa, hvad baade det personlige Kristenliv og Menighedslivet angaar, have sin Norm i Bibelen, og da særligt i det Ny Testamente." (s ...
koebner_daqb_nadver

Julius Købner: Forbindelsen mellem Daab og Nadvere (1900)

I denne korte afhandling forsvarede Julius Købner såkaldt lukket kommunion, altså at kun døbte medlemmer af menigheden skulle kunne deltage i nadveren. Indførslen af åben kommunion i oldkirken skyldtes, som så meget andet vranglære, den menneskelige ”følelse”, mente Købner - altså også et slag mod følelsesteologien (fx Schleiermacher) og den subjektivisme som baptister ellers ofte bliver sat i forbindelse med. ”Vi har allerede sagt, at skønt man mente at kunne ...
olsen_daab

P. Olsen: Jesu store Missionsbefaling. Hvorledes skal den oversættes? (1897)

Udgivet af den danske Baptist-Litteraturkomite. København: Laur. Madsens Bogtrykkeri 1897. P. Olsens korte afhandling om oversættelsen af Matt 28,19-20. Download (pdf) ...