Kategorier
baptisthistorie bøger

Et kirkesamfund bliver til: Danske baptisters historie gennem 150 år

Den hidtil grundigste redegørelse for danske baptisters historie findes i bogen Et kirkesamfund bliver til, også kendt som ‘den blå’, fra 1989. Der er tale om en velskrevet og engagerende fortælling med vide perspektiver, om danske baptisters udviklingshistorie fra de første år frem til anden halvdel af det tyvende århundrede.

Bent Hylleberg og Bjarne Møller Jørgensen, m.fl.: Et kirkesamfund bliver til (Føltveds Forlag 1989)

Bogen berører både teologiske spørgsmål, institutionshistorie, og biografiske detaljer samt baptisters relationer til det omgivende samfund og stillingtagen til de spørgsmål, der var oppe i tiden. Hvordan argumenterede de første baptister for et frit kirkesyn? Hvordan forholdt danske baptister sig fx til krigen i 1864, første- og anden verdenskrig ? Hvad mente man om modernisme, kvindesagen, fredsbevægelsen og så videre i starten af det nittende århundrede? Hvad med forholdet til andre vækkelsesbevægelser, fx grundtvigianerne og pinsevækkelsen? Disse og mange andre spørgsmål berøres i Et kirkesamfund bliver til.

Bogen blev til i samarbejde mellem Bent Hylleberg (forfatter til afsnittene 1839-64,1889-1914 og 1914-39), Niels Anhøj (forstudier til afsnittene 1889-1914 og 1914-39), Bjarne Møller Jørgensen (forfatter til afsnittet 1864-1889), Børge Nøddebo (billedredaktør) og Gunnar Kvist (forfatter til afsnittet 1939-89).

Den kan nu downloades som pdf her (pdf’en er desværre i noget gnidret kvalitet, men den er til gengæld søgbar). Her bringes forordet af Bent Hylleberg:

Til læserne

Evangeliet handler om Gudsriget – en fremtid, der bryder ind i nutiden, når vi mindst venter det, for at give os livsmod og håb. Men vor nutid er også bestemt af fortiden – vor fortid kaster nemlig lys over den måde, som vi har indrettet os på i nutiden og giver den perspektiv. Så tæt hænger fremtid og fortid sammen. Det gælder også i Det danske Baptistsamfund.

I mere end ti år har historieudvalget derfor arbejdet på at kortlægge vort kirkesamfunds historie. Vi er gået grundigt til værks – helt forfra. Derfor har vi besøgt arkiver såvel herhjemme som i Sverige, Tyskland, England og USA i et forsøg på at indfange nyt kildemateriale. Og det er lykkedes. Dette materiale bærer vor fremstilling, der bevidst er søgt skrevet i en folkelig form uden brug af noteapparat. Gammel retskriv­ning i ældre danske citater er blevet bibeholdt, mens nudansk er valgt i udenlandske af os oversatte tekster. Vi ønsker, at alle skal kunne læse med for at få større kendskab til fortiden, engagement i nutiden og fantasi til at være kirke i fremtiden. Den, der vil foretage yderligere kildestudier, skal være velkommen i Baptistsamfundets arkiv, hvor vort materiale opbevares.

Vor skildring af Det danske Baptistsamfunds historie er skrevet under en ganske bestemt synsvinkel – angivet i bogens titel. Vi skildrer ikke menighedernes historie – det hører lokale jubilæumsskrifter til. Vi skildrer heller ikke bestemte personer – det hører biografierne til. Men vi forsøger at indkredse, hvordan den kirke, som danske baptister i dag tilhører, er blevet til gennem ydre påvirkninger, indre kampe – og fælles bøn.

I historieudvalget har vi ikke ønsket at skrive samtidshistorie. Derfor dækker den egentlige beskrivelse kun perioden 1839-1939. Periodiseringen falder i disse år naturligt i fire afsnit på hver 25 år. Hver 25års periode er beskrevet i 36 afsnit, hvoraf det første er et alment historisk og det andet et alment kirkehistorisk afsnit. Efter disse – alt for korte indledninger – følger den egentlige skildring af den enkelte periodes baptisthistorie.

Det danske Baptistsamfunds missionskomité har imidlertid ønsket at føre skildringen frem til jubilæumsåret 1989. Afsnittet 1939-1989 er skrevet af Gunnar Kvist. Denne fremstilling er et synspunkt gældende en periode, som forfatteren selv har gennemlevet. I historieudvalget er vi glade for, at dette bidrag kan afrunde vor beskrivelse.

”Et kirkesamfund bliver til” er kun blevet til ved hjælp fra mange forskellige sider. Her skal ingen nævnes – og ingen glemmes. Fra historieudvalget vil vi af hjertet takke alle medarbejdere. Samarbejdet har været os til stor glæde og gavn. Tak til de fondsbestyrelser, der muliggjorde udgivelsen. Og tak til Missionskomitéen, der gav os opgaven. Historieudvalget ønsker, at dens løsning må hjælpe Det danske Baptistsamfund med at blive til — især i fremtiden!

Bent Hylleberg

Download (pdf)