Kategorier
Konferenceprotokoller

“man bør prædike Evangeliet og ikke Loven i dens Strenghed”: En Conferentse af danske Baptister, afholdt i Kapellet paa Vandløse Mark, den 26de September 1863

En Conferentse af danske Baptister, afholdt i Kapellet paa Vandløse Mark, den 26de September 1863
N. Larsen: En Conferentse af danske Baptister, afholdt i Kapellet paa Vandløse Mark, den 26de September 1863 (Nakskov: Reinhard Kjeldskov 1863)

I 1863 mødtes repræsentanter for danske baptister i kapellet på Vandløse Mark.

Her diskuteredes blandt andet muligheden af at etablere et fælles missionsarbejde på nationalt plan. Et andet diskussionsemne var i hvilken grad man burde opføre kapeller, hvis overhovedet (“der var dog ogsaa dem, som vare imod Opførelsen af Kapeller, da de mente, at vi kunne forsamles i Husene eller, som En udtalte sig, paa Marken, som Jesus og hans Apostle gjorde det”). Da det jo kan være koldt om vinteren var der enighed om, at det kan være udmærket med et sted at mødes med tag over hovedet. Det måtte dog ikke blive prangende.

Også forholdet mellem lov og evangelium i forkyndelsen, samt prædikanternes forberedelse, blev vendt.

Kategorier
Teologi Traktater

Julius Købner: Forbindelsen mellem Daab og Nadvere (1900)

koebner_daqb_nadver
Dansk Baptist-forlag. København: Chr. Birchs Bogtrykkeri 1900.

I denne korte afhandling forsvarede Julius Købner såkaldt lukket kommunion, altså at kun døbte medlemmer af menigheden skulle kunne deltage i nadveren. Indførslen af åben kommunion i oldkirken skyldtes, som så meget andet vranglære, den menneskelige ”følelse”, mente Købner – altså også et slag mod følelsesteologien (fx Schleiermacher) og den subjektivisme som baptister ellers ofte bliver sat i forbindelse med.

”Vi har allerede sagt, at skønt man mente at kunne finde Støtte for alt muligt i Guds Ord, saa kunde man dog ikke finde nogen Grund for den saakaldte „aabne
Kommunion”, fordi Skriftens hele Indhold saa tydeligt talte imod den. For et fordomsfrit Øje synes det derfor utroligt, at man i de senere Tider har kunnet finde noget i Guds Ord, som kunde give Anledning til Fremsættelsen af den nævnte Grundsætning. Men har den ikke sit Udspring fra Guds Ord, hvorfra er den da kommen? Vi svarer: fra den Kilde, som allerede har frembragt saa mange forbavsende Ting paa det aandelige Omraade, fra Følelsen.” (Købner, s. 3)

Kategorier
Teologi Traktater

P. Olsen: Jesu store Missionsbefaling. Hvorledes skal den oversættes? (1897)

olsen_daab

Udgivet af den danske Baptist-Litteraturkomite. København: Laur. Madsens Bogtrykkeri 1897.

P. Olsens korte afhandling om oversættelsen af Matt 28,19-20.

Download (pdf)

 

Kategorier
breve

Julius Købner: Revival of Religion in Denmark; Including an Account of the Rise and Present State of the Baptist Churches in that Kingdom (1841)

revival
London: Houlston and Stoneman 1841

I 1841 aflagde Julius Købner rapport til de engelske og amerikanske baptister om de danske baptistmenigheders velbefinende. Der står godt nok på omslaget at bogen er af J.G. Oncken, og intet sted fremgår det eksplicit, at den er skrevet af Købner. Beskrivelsen i første kapitel kan dog kun passe på Købner: “In the summer of 1839, at the suggestion of brother Oncken, I undertook a journey into Denmark, in order to establish a connection with these awakened Danes”, etc.

Det er interessant at Købners primære kritik af dansk kristendom (ikke mindst grundtvigianismen) lader til at gå på lutherdommens manglende forståelse for prædestinationen/udvælgelseslæren – ikke mindst taget i betragtning, at det netop synes at have været Grundtvigs angivelige prædestinationslære, der fik P.C. Mønster til at skille sig fra grundtvigianismen (jf. brevveksling med Enoch Svee).

Kategorier
Lyrik

Julius Købner: Das Lied von Gott – Ein Didaktisches Gedicht in Acht Theilen. Mit einer Einleitung und begründenden Anmerkungen (1872)

koebnergott

Julius Købners episke digt om verdens skabelse, historie og ende.

1. Schöpfung der Firsternenwelt.

2. Fall der Engel.

3. Schöpfung des Sonnensystems.

4. Fall der Menschen.

5. Die Geschichte.

6. Die Zeit des Antichrists.

7. Das tausendjährige Reich.

8. Die neue Erde.

Download (pdf)

 

Kategorier
Personer

Julius Købner (1806-1884)

Julius_Köbner

“En Christens Politik er Guds Rige. Nationalhadet er fra Satan. Politiken ville vi overlade til Grundtvigianerne, som indbilde sig, at de forstaa Sagen, og som synes at holde Gud for de danskes Gud, som om Han ikke var Gud for andre”